Zwroty i reklamacje

ZWROTY:


Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz zgodnie z Ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dnia 31 lipca 2019 roku, Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Wzór oświadczenia znajduje się poniżej jako załącznik lub można skorzystać z formularzu zwrotu towaru dostępnego w wersji PDF lub w wersji do edycji, jednak skorzystanie z podanego wzoru nie jest obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby firmy:

MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka-Zając
ul. Wiosny Ludów 9
63-100 Śrem

lub na adres e-mail: biuro@megasporting.pl

Konsument i Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zwraca Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy:

MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka-Zając
ul. Wiosny Ludów 9
63-100 Śrem

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi lub Przedsiebiorcy z uprawnieniami konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Konsument lub Przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy, mając na uwadze, aby towar został zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport. 

Konsument lub Przedsiebiorca o uprawnieniach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 


Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy prosimy o wypełnienie poniższego formularza i odesłanie go na adres korespondencyjny:

MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka- Zając
ul. Wiosny Ludów 9
63 – 100 Śrem
tel. 795 126 551

lub na adres e-mail: biuro@megasporting.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko

– Adres

– Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

 REKLAMACJA I GWARANCJA:

1. Reklamacje można zgłaszać na adres e-mail: reklamacje@megasporting.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny:
MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka-Zając
ul. Wiosny Ludów 9
63-100 Śrem

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

A. uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
B. niezgodności towaru z opisem zawartym w zamówieniu
C. wad fizycznych i prawnych

3. W przypadku reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych lub braków powstałych podczas transportu prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego, spisanego w obecności kuriera. Protokół nie jest niezbędny do złożenia reklamacji uszkodzeń powstałych w transporcie.

4. Aby złożyć reklamację można skorzystać z formularza reklamacji dostępnego w formacie PDF lub w wersji do edycji, jednak skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W celu rozpoznania reklamacji prosimy o podanie:
A. danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon)
B. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji
C. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żadania Klienta
D. opisu wady i okoliczności jej wystąpienia.

5. Towar oferowany w Sklepie może być objęty gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

6. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towaru bez wad. Jeśli Towar ma wadę, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (DZ. U. z 2014, poz. 121)

7. Jeżeli Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru.

8. Wada fizyczna Towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli Towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.

9. Wada prawna Towaru zachodzi wówczas, gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10. W przypadku Klienta na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.

12. W przypadku Konsumenta lub Przedsiebiorcy o uprawnieniach Konsumenta, gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Towaru.

13. Sprzedawca jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

14. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

15. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

16. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorce  z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

17. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

18. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

19. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sprzedawca zobowiązuje się wymienić wadliwy Towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Klienta.

20. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedawca zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta dowodu jego odesłania.

21. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

22. Klient realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sprzedawcy dostarczy wadliwy Towar Sprzedawcy na adres:
MEGA SPORTING Patrycja Czarnecka-Zając
ul. Wiosny Ludów 9
63-100 Śrem
Do Towaru prosimy dołączyć dowód zakupu (np. paragon, faktura vat).